Tradycje ludowe na pograniczu polsko-saksońskim–święto zbiorów

            

Informacja o projekcie realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022

Informationen über das realisierte Projekt im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen-Sachsen 2014-2022

Tytuł projektu:  „Tradycje ludowe na pograniczu polsko-saksońskim–święto zbiorów”

Projekttitel: „Volkstraditionen an der polnisch-sächsischen Grenzregion-Erntefest”

Nazwa Programu: Program Wzajemnej Współpracy Interreg Polska -Saksonia 2014-2022

Name des Programms: Kooperationsprogramm Interreg Polen-Sachsen 2-14-2022

Beneficjent:  Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie

Der FKP-Begünstigte: Gemeindekulturzentrum in Sulików  (www.gok.sulikow.pl)

Partner projektu: Gmina Hohendubrau

Projektpartner: Gemeinde Hohendubrau (http://www.hohendubrau.de/SNPL.html)

Cel projektu: Celem projektu jest pogłębianie istniejącej współpracy transgranicznej poprzez wzajemne poznawanie kultur – tradycji i obrzędów ludowych  na pograniczu polsko – saksońskim.

Projektziel: Ziel des Projektes ist die Vertiefung der bestehenden grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der polnisch – sächsischen Grenzregion dadurch, dass Kulturkenntnisse des Nachbarlandes im Bereich Volkstraditionen verbessern werden.

Czas trwania projektu/Lauzeit des Projektes:    15.06.-25.10.2018r.

Maksymalna kwota dofinansowania z EFRR /Maximal EFRE-Fördersumme:   16.695,30 EUR  (85%)

Projekt „Tradycje ludowe na pograniczu polsko-saksońskim–święto zbiorów”  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu  Małych   Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022.

Das Projekt „Volkstraditionen an der polnisch-sächsischen Grenzregion-Erntefest” wird aus den Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmittel im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen-Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.

Das Projekt „Volkstraditionen an der polnisch-sächsischen Grenzregion-Erntefest” wird aus den Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmittel im Rahmen des Kleinprojektefonds  Interreg Polen-Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.