PROJEKTY 2021

 „Poznajemy tradycje świąteczne na pograniczu polsko-saksońskim”

Informacja o projekcie realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022

Informationen über das realisierte Projekt im Rahmen des Kleinprojektefonds
Interreg Polen-Sachsen 2014-2022

Tytuł projektu: „Poznajemy tradycje świąteczne na pograniczu polsko-saksońskim”

Projekttitel: „Wir lernen Weihnachtstradition im polnisch-sächsichen Grenzgebiet.”

Nazwa Programu: Program Wzajemnej Współpracy Interreg Polska -Saksonia 2014-2022  

Name des Programms: Kooperationsprogramm Interreg Polen-Sachsen 2014-2022

Beneficjent:  Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie (www.gok.sulikow.pl)

Projektpartner: Gemeinde Hohendubrau (www.hohendubrau.de)

Cel projektu: Celem projektu jest utrzymywanie aktywnej współpracy transgranicznej poprzez poznawanie przez mieszkańców pogranicza polsko – saksońskich tradycji związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia

Projektziel: Ziel des Projekts ist es, eine aktive grenzüberschreitende Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten, indem die polnisch – sächsischen Grenztraditionen im Zusammenhang mit der Weihnachtsfeier kennengelernt werden

Czas trwania projektu: 15.09.2021r.-31.12.2021r.

Lauzeit des Projektes: 15.09.2021r.-31.12.2021r.

Maksymalna kwota dofinansowania z EFRR: 15.524,62 Euro (85%)

Maximal EFRE-Fördersumme: 15.524,62 Euro (85%)

Projekt „Poznajemy tradycje świąteczne na pograniczu polsko-saksońskim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych   Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022.

 Das Projekt „Wir lernen Weihnachtstradition im polnisch-sächsichen Grenzgebiet” wird aus den Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmittel im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen-Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.

AKTUALNOŚCI 

Skip to content